เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”

แผนดำเนินงาน

▶ 010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

▶ 011 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส

▶ 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

▶ 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

▶ 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

▶ 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

▶ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

▶ 022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

▶ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

▶ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

▶ 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

▶ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

▶ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

▶ 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

▶ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

▶ 042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

▶ 043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

▶ 044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

▶ 045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

▶ 046 มาตรการป้องกันการรับสินบน

▶ 047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

▶ 048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การปฏิบัติงาน

▶ 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

▶ 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

▶ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

▶ 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

▶ 017 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

▶ 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

▶ 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

▶ 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

▶ 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีห

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

▶ 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

▶ 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

▶ 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

▶ 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

▶ 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

▶ 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

▶ 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

▶ 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี